На основу Закона о социјалној заштити(“Службени гласник РС”бр.24/11),члана 50.Закона о буџетском ситему(”Службени гласник РС”,број54//09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,103/17,..113/17 исправка,108/13,142/14,68/15 и 103/15),и закона о буџету Републике србије за 2016.год.(“Службени гласник РС”бр.103/2015)и Расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2019.год(„Сл.Гласник РС“бр.95/2018),и ребаланса од 27.02.2019.год., 21.06.2019.год.и30.09.2019.год.,чл.21 Закона о јавним службама(“Службени гласник РС” бр 42/91,71/94,79/05),и члана 28.Статута установе Геронтолошког центра Ниш доноси:

 

 

                                                                                 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

                                                                                              Геронтолошког центра Ниш

                                                                                 За 2019.годину,за све изворе финансирања

 

                                                                                                           Чл.1

                Овим финансијским планом се уствђују приходи и промања,расходио и издаци Геронтолошког центра Ниш за 2019.годину

 

 

                                                                                                    Чл.2

 

               Приходи и примања утврђрни су у следећим износима:

 

Економска класификација

Назив економске

класификације

Износ у

Динарима

укупно

               Од чега

                остали извори

На трећем нивоу

На четвртом нивоу

На шестом нивоу

Из буџета

Извор 01

Остали извори

 

Извор 04

Сопствени

приходи

Извор 07

Трнсфери од дугих нивоа власти

Извор 09

Примања од продаје нефинансијске имовине

733000

 

 

Трансфери од других нивоа власти

5.075.000

/

5.075.000

/

5.075.000

/

 

733100

 

Текући трансфери од других нивоа власти

5.075.000

/

5.075.000

/

5.075.000

/

 

 

733121

Текући тансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике

5.075.000

/

5.075.000

/

5.075.000

/

742000

 

 

Приходи од продаје добара и услуга

7.800.000

/

7.800.000

7.800.000

/

/

 

742300

 

Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице

7.800.000

/

7.800.000

7.800.000

/

/

 

 

742121

Приходи које остварује установа социјалне заштите по основу обављања проширене делатности

7.800.000

/

7.800.000

7.800.000

/

/

745000

 

 

Мешовити и неодређени приходи

180.080.000

/

180.080.000

180.080.000

/

/

 

745100

 

Мешовити и неодрежени приходи у корист нивоа РепубликеО

180.080.000

/

180.080.000

180.080.000

/

/

 

 

745129

Приходи које остварује устананова социјалне заштите по основу учешћа корисника,односно сродника у цени смештаја у установи

180.080.000

/

180.080.000

180.080.000

/

/

772000

 

 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

700.000

/

700.000

700.000

/

/

 

772100

 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

700.000

/

700.000

700.000

/

/

 

 

772111

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Реублике из претходне године

700.000

/

700.000

700.000

/

/

781000

 

 

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

26.747.000

/

26.747.000

26.747.000

/

/

 

781100

 

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

26.747.000

/

26.747.000

26.747.000

/

/

 

 

781111

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

26.747.000

/

26.747.000

26.747.000

/

/

791000

 

 

Приходи из буџета

63.609.000

63.609.000

/

/

/

/

 

791100

 

Приходи из буџета

63.609.000

63.609.000

/

/

/

/

 

 

791111

Приходи из буџета

63.609.000

63.609.000

/

/

 

/

823000

 

 

Примања од продаје робе за даљу продају

2.600.000

 

2.600.000

/

/

2.600.000

 

823100

 

Примања од продаје робе за далју продају

2.600.000

/

2.600.000

/

/

2.600.000

 

 

823121

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа Република

2.600.000

/

2.600.000

/

/

2.600.000

 

 

 

Укупно

286.611.000

63.609.000

223.002.000

215.327.000

5.075.000

2.600.000

                                                                                                           

 

 

                                                                                                              Ч.ан 3,

 

 

              Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

 

 

 

Економска класификација

Назив економске класификације

Износ у динарима

укупно

          Од чега

                         Од чега

На трећем нивоу

На четвртом нивоу

На шестом нивоу

На терет буџета

Натерет осталих извора

Извор 04-сопствени прихподи

Извор 07-Трансфери од других нивоа власти

Извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине

411000

 

 

Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)

96.235.000

18.635.000

77.600.000

77.011.000

 

589.000

 

411100

 

Плате, додаци и накнаде запослених

96.235.000

18.635.000

77.600.000

77.011.000

 

589.000

 

 

411111

Плате по основу цене рада

 

 

 

 

 

 

 

 

411112

Додатак за рад дужи од радног времена

 

 

 

 

 

 

 

 

411113

Додатак за рад на дан државног и верског празника

 

 

 

 

 

 

 

 

411113

Додатак за рад ноћу

 

 

 

 

 

 

 

 

411115

Додатак за време проведено на радз(минули рад)

 

 

 

 

 

 

 

 

411117

Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести

 

 

 

 

 

 

 

 

411118

Накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан,годишњег одмора,плаченог одсуства,војне вежбе и одазивања на позив државних органа

 

 

 

 

 

 

 

 

411119

Остали додаци и накнаде запослених

 

 

 

 

 

 

412000

 

 

Социјални доприноси на терет послодавца

17.225.000

3.335.000

13.890.000

13.785.000

 

105.000

 

412100

 

Доприноси за пентиско и инвалидско осигурање

11.548.000

2.236.000

9.312.000

9.241.000

 

71.000

 

 

412111

Доприноси за пензиско и инвалидско осигурање

11.548.000

2.236.000

9.312.000

9.241.000

 

71.000

 

412200

 

Допринос за здравствено осигурање

4.956.000

960.000

3.996.000

3.966.000

 

30.000

 

 

412211

Допринос за здравствено осигурање

4.956.000

960.000

3.996.000

3.960.000

 

30.000

 

412300

 

Допринос за незапосленост

721.000

139.000

582.000

578.000

 

4.000

 

 

412311

Допринос за незапосленост

721.000

139.000

582.000

578.000

 

4.000

413000

 

 

Накнаде у натури

1.119.000

81.000

1.038.000

1.038.000

/

/

 

413100

 

Накнаде у натури

1.119.000

81.000

1.038.000

1.038.000

/

/

 

 

413142

Поклони за децу запослених

300.000

/

300.000

300.000

 

 

 

 

413151

Превоз на посао и са посла(маркица)

739.000

81.000

738.000

738.000

/

/

414000

 

 

Социјална давања запосленима

3.145.000

52.000

3.093.000

3.093.000

/

/

 

414300

 

Отпремнине и помоћи

1.752.000

52.000

1.700.000

1.700.000

/

/

 

 

414311

Отпрмнина прилоком одласка у пензију

1.452.000

52.000

1.400.000

1.400000

/

/

 

 

414314

Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице

300.000

/

300.000

300.000

/

/

 

414400

 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленимађ

1.393.000

/

1.393.000

1.393.000

/

/

 

 

414411

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице

1.393.000

/

1.393.000

1.393.000

/

/

415000

 

 

Накнаде трошкова за запослене

4.691.000

635.000

4.056.000

4.014.000

 

42.000

 

415100

 

Накнаде трошкова за запослене

4.691.000

 

635.000

4.056.000

4.014.000

 

42.000

 

 

415112

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла

4.691.000

635.000

4.056.000

4.014.000

 

42.000

416000

 

 

Награде запосленима и остали посебни расходи

663.000

/

663.000

663.000

/

/

 

416100

 

Награде запосленима и остали посебни расходи

663.000

/

663.000

663.000

/

/

 

 

416111

Јубиларне награде

663.000

/

663.000

663.000

/

/

421000

 

 

Стални трошкови

32.680.000

6.378.000

26.302.000

25.307.000

916.000

79.000

 

421100

 

Трошкови платног промета и банкарских услуга

315.000

150.000

165.000

162.000

 

3.000

 

 

421111

Трошкови платног промета

315.000

150.000

165.000

162.000

 

3.000

 

421200

 

Енергетске услуге

22.898.000

5.872.000

17.026.000

16.353.000

622.000

51.000

 

 

421211

Услуге за електричну енергију

9.752.000

2.200.000

7.552.000

7.000.000

522.000

30.000

 

 

421221

Природни гас

400.000

/

400.000

400.000

/

/

 

 

421225

Централно грејање

12.746.000

3.672.000

9.074.000

8.953.000

100.000

21.000

 

421300

 

Комуналне услуге

5.749.000

256.000

5.493.000

5.325.000

150.000

18.000

 

 

421311

Услуге водовода и канализације

3.908.504

200.000

3.708.504

3.600.000

98.504

10.000

 

 

421321

Дератизација

804.000

/

804.000

800.000

 

4.000

 

 

421323

Услуге заштите имовине

75.000

/

75.000

75.000

/

/

 

 

421324

Одвоз отпада

961.496

56.000

905.496

850.000

51.496

4.000

 

421400

 

Услуге комуникације

1.500.000

30.000

1.470.000

1.363.000

100.000

7.000

 

 

421411

Телефон.телекс ителефакс

430.000

25.000

405.000

400.000

 

5.000

 

 

421412

Интернет и слично

50.000

/

50.000

50.000

/

/

 

 

421414

Услуге мобилног телефона

805.000

/

805.000

703.000

100.000

2.000

 

 

421419

Остале услуге комуникације

60.000

/

60.000

60.000

/

/

 

 

421422

Услуге доставе

155.000

5.000

150.000

150.000

/

/

 

421500

 

Трошкови осигурања

2.128.000

50.000

2.078.000

2.034.000

44.000

/

 

 

421512

Осигурање возила

344.000

/

344.000

300.000

44.000

/

 

 

421519

Осигурање остале дугорочне имовине

1.584.000

50.000

1.534.000

1.534.000

 

/

 

 

421521

Осигурање запослених у случају несреће на раду

200.000

/

200.000

200.000

/

/

 

421900

 

Остали трошкови

90.000

20.000

Претрага

Прогноза времена


Temperatura: °C
Subjektivni osećaj: °C
Vlažnost vazduha: %
Vazdušni ptitisak: mB
Vetar: Zapadni
Jačina vetra: km/h
Izlazak sunca:
Zalazak sunca:

Ko je online?

Ukupno na vezi:

1

Na vezi u poslednja 24h:

47